image

STS DOMO
Qui som

STS Domo és un servei enfocat a aquelles persones o famílies que tenen alguna necessitat d'assistència personal o de la llar i que volen continuar vivint a casa seva, en el seu entorn habitual amb la millor qualitat de vida possible.

El servei d'atenció domiciliària STS Domo és un conjunt organitzat i coordinat d’accions assistencials, preventives i educatives realitzades per professionals al lloc de residència de la persona, amb la finalitat de prestar una atenció integral i personalitzada.

El servei ofereix, sobretot, seguretat a la persona i suport a la família; i va dirigit tant a persones que viuen soles, gent gran, persones amb malalties o persones que estan en període de convalescència domiciliària.

En aquest sentit, l’avaluació acurada de les necessitats personals i la coordinació amb els diferents recursos socials i sanitaris que intervenen en el cas, són eines claus per a la millora de l’atenció i la qualitat de vida de les persones; també permet el millor assessorament a la família tant en matèria sanitària com social.

Per a les persones amb mobilitat reduïda disposem de transport adaptat per poder ajudar en els desplaçaments de forma personalitzada.

image

Equip humà

STS Domo compta amb un equip humà de professionals que és la peça clau per garantir el bon funcionament del servei. Un equip que està format per treballadors familiars i treballadors socials, que realitzen les tasques de coordinació. Ara bé, els professionals de STS Domo estan recolzats per l'equip d'STS Assistencial, que inclou personal mèdic, d'infermeria, psicòlegs i fisioterapeutes.

Serveis

Quins serveis
els hi podem oferir a
STS DOMO?

ATENCIÓ A LES NECESSITATS PERSONALS

 • Higiene personal
 • Dutxa
 • Alimentació
 • Transferències i mobilitzacions
 • Cures i atencions de la pell
 • Acompanyament personal
 • Suport emocional

ATENCIÓ A LA LLAR

 • Compra
 • Preparació àpats
 • Neteja de la casa
 • Gestions personals

ACOMPANYAMENTS

 • Visites mèdiques i gestions
 • Acompanyaments personals

SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

 • Acompanyament amb el nostre transport adaptat

Objectius

 • Potenciar o mantenir l’autonomia personal i les capacitats de la persona perquè pugui romandre a en el seu entorn el màxim temps possible.
 • Evitar o endarrerir l’internament en centres residencials o sociosanitaris.
 • Coordinar-se amb els serveis públics que ja disposa de la persona.
 • Facilitar l’execució de tasques i activitats que la persona no pot realitzar per si sol, sense interferir en la seva capacitat de decisió.
 • Fomentar el desenvolupament d’hàbits saludables (alimentació, higiene, exercici físic…) i aconseguir millorar la qualitat de vida.
 • Detectar necessitats d’incorporació d’ajudes tècniques en l’habitatge.
 • Potenciar el desenvolupament d’activitats en la pròpia casa i en l’entorn comunitari.
 • Millorar la seguretat personal.
 • Potenciar les relacions socials, estimulant la comunicació amb l’exterior i evitar possibles problemes d’aïllament i soledat.
 • Afavorir la permanència de sentiments positius davant la vida.

Com funciona

Preguntes freqüents

 • Què són els serveis d’urgència?
  Aquells serveis en els quals no es pugui fer la valoració anticipada a l’inici del servei, és a dir, quan s’hagi d’iniciar el mateix dia del primer contacte. En tot cas, serà la coordinadora de STS Domo qui valorarà la urgència del servei i la possibilitat d´iniciar-lo.
 • Quina garantia de qualitat tinc amb el vostre servei?
  A banda de l’experiència que ens avala en la gestió de Serveis Sociosanitaris, STSGrup, està inscrit al Registre de Serveis del Departament Benestar i Família i compta amb la supervisió dels professionals d’aquest àmbit.
 • Si necessito servis fora del domicili, m’encaixa aquest tipus de servei?
  Sí, les gestions que realitzem inclouen tasques com anar a comprar o anar al metge i també qualsevol activitat que sigui pròpiament d’acompanyament.
 • Sempre em vindrà la mateixa persona?
  A cada usuari se li assignarà el professional de referència que per les característiques de l’atenció que requereixi i les pròpies personals es consideri més compatible amb el servei. En funció del servei peticionat, de les necessitats o de les voluntats de la persona o la seva família es buscarà el millor encaix entre el professional i la persona usuària.
 • Quin és l’horari del servei?
  Cada usuari rebrà el servei a la hora que es valori més convenient per les seves necessitats, previ acord entre la família i la coordinació del servei.
 • Puc rebre assessorament sobre els ajuts econòmic públics que m’ajudin a pagar el servei?
  Sí, els nostres professionals l´informaran de les diferents opcions i tramitacions per tal de poder obtenir els ajuts que es contemplen en la Llei de  Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 • En cas d’algun canvi urgent, què he de fer?
  Posar-se en contacte amb el telèfon mòbil que li indicaran i explicar la situació en la qual es troba per poder realitzar les modificacions convenients.
 • A qui va adreçat?
  A persones o famílies que per motius físics, psíquics o socials es troben en dificultats temporals o permanents per poder realitzar les activitats de la vida diària.