image

FUNDACIÓ STS
Qui som

La Fundació Privada STS és una fundació privada catalana, d’iniciativa social i sense afany de lucre. La nostra activitat principal és l’exercici de les tuteles, curateles o altres figures de protecció, representant legalment i assistint les persones que l’autoritat judicial ens encomani.

La nostra tasca també està centrada en la promoció de serveis d’ajut a les persones grans, persones amb discapacitat i persones afectades per malalties cròniques així com altres àmbits com la recerca, els programes i projectes per a col·lectius en risc d’exclusió social.

La nostra missió dins l’àmbit tutelar és facilitar la protecció i la cura d’aquelles persones amb la capacitat d’obrar modificada judicialment, que necessiten suport en la gestió de les diferents àrees de la seva vida, i que no disposen de cap altra persona que se’n pugui fer càrrec.

Objectius

El nostre objectiu principal en l’acció tutelar és el de vetllar i millorar la qualitat de vida de les persones amb la capacitat d’obrar modificada, que es fonamenta en els principis de respecte, responsabilitat, competència professional i transparència en la gestió.

Accions

Les accions que duem a terme són:

 • Assumir la tutela de les persones mancades de suport familiar, o amb dificultats d’aquesta per assumir-ho, per ordre judicial i vetllar per l’assistència social i la protecció dels tutelats.
 • Vetllar pel seu benestar, els seus conforts i la seva salut, mantenint en la mesura del possible les seves xarxes relacionals, els vincles afectius i contactes amb l’entorn tot potenciant al màxim l’autonomia de les persones tutelades, perquè puguin portar una vida digna.
 • Exercir la tutela de forma individualitzada oferint una atenció personalitzada, integral i continuada.
 • Protegir els interessos personals i patrimonials de la persona incapacitada en el seu benefici interès, tot defensant els seus drets.
 • Procurar un servei d’informació sobre les mesures tutelars a familiars i professionals que ho requereixin.
 • Coordinar les accions necessàries per a la millor gestió i acompanyament de les persones tutelades amb tots els agents socials, judicials i econòmics.

Serveis

En aquest context oferim:

 • Servei d’informació i atenció a aquelles persones que, per ser familiars o professionals, puguin tenir en el seu entorn persones afectades d’una possible incapacitat.
 • Orientació i assessorament a persones o familiars que tinguin càrrecs tutelars o que es trobin en procés o en situació d’iniciar un procediment d’incapacitació.
 • Serveis pretutelars: supervisió i acompanyament en tot el procés previ a la incapacitació de la persona. Gestió de mesures cautelars (defensor judicial i administrador provisional).
 • Serveis tutelars amb cura integral de la persona: suport i vetlla social, gestió patrimonial, seguiment judicial, coordinació i col·laboració amb altres professionals

Equip humà

Treballem amb un equip humà especialitzat coordinat per la Treballadora Social/Referent Tutelar que respon de totes les funcions dintre de l’àmbit social , i que es completa amb els equips humans de l´àrea de gestió econòmica i de l’àrea jurídica.

Altres àmbits de treball

En els altres àmbits de treball de la Fundació, tenim els següents objectius:

  • Impulsar programes de participació de la gent gran en la societat actual, donant suport a iniciatives i projectes que fan possible la seva presència en la nostra societat.
  • Organitzar, patrocinar i participar en cursos, seminaris, jornades, tallers, conferències i publicacions per a la gent gran.
  • Convocar premis i beques que tinguin com a finalitat la promoció d’estratègies per a la millora de l’atenció a les persones grans, persones discapacitades o afectades per malalties cròniques:
   · Projecte Premi per a la Recerca i la Investigació en el Grau de Treball Social de la URV.
   · Projecte premi per a la Recerca i la Investigació en el Grau d’Infermeria de la URV.
   · Projecte Premi per a la Recerca i la Investigació en el Grau de Psicologia de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la URV.
   · Projecte premi al millor treball de fi de grau en el Grau de Fisioterapia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV

Preguntes freqüents

 • A qui va adreçada la Fundació STS?
  Els beneficiaris seran aquelles persones que, residint a les comarques tarragonines, reuneixin alguna de les condicions següents: Ser major de 55 anys i estar legalment incapacitat per l’autoritat judicial competent, o estar pendent d’iniciar o finalitzar un procés de modificació de la capacitat d’obrar. Ser menor de 65 anys amb patologies neurodegeneratives i estar legalment incapacitat per l’autoritat judicial competent, o estar pendent d’iniciar o finalitzar un procés de modificació de la capacitat d’obrar.
 • Quan haurà de pagar el tutelat per tenir el servei de tutela?
  Per la persona tutelada, tenir un representant legal (tutor, curador, assistent personal…) no suposa cap cost. El finançament de l’Entitat depèn bàsicament de la “Subvenció per als Programes Tutelars” atorgada per la Generalitat de Catalunya
 • Què és “incapacitació”?
  La incapacitació legal és un mecanisme previst a l’article 199 i següents del Codi Civil per a casos en els quals les malalties o deficiències persistents de caràcter físic o psíquic impedeixen a una persona governar-se per si mateixa, tenint com a objectiu la protecció dels interessos i drets de l’incapacitat, tant a nivell personal com a patrimonial.
 • A qui es pot incapacitar?
  Per tal de poder incapacitar a una persona cal que concorrin 2 requisits: I. Concurrència dels elements establerts per l’article 200 del Codi Civil, el qual defineix com a causes d’incapacitació “les malalties o deficiències persistents de caràcter físic o psíquic que impedeixin a la persona governar-se per si mateixa”. Aquests elements són: a) Existència d’una malaltia o deficiència física o psíquica. b) La malaltia o deficiència la persona ha de causar que la persona no es pugui governar per si mateixa. c) La malaltia o impediment ha de ser de caràcter durador, excloent-se de manera expressa els estats temporals i els brots aguts. II. Necessitat de declaració d’incapacitat judicial. L’article 199 del Codi civil estableix que: “ningú no pot ser declarat incapaç si no és per sentència judicial”.
 • Qui serà nomenat tutor de l’incapaç?
  A Catalunya, la guarda i protecció dels incapacitats es regula en el Títol II del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les institucions de protecció de la persona. La designació del tutor correspon a l’autoritat judicial sempre que no existeixi cap persona designada per un acte de delació voluntària en el qual el presumpte incapaç, anticipant-se a la possible situació d’incapacitat, designi el seu tutor.
 • Quin procediment cal seguir per aconseguir la declaració d’incapacitat?
  El procediment de declaració d’incapacitat és un procediment judicial de judici verbal que es troba regulat al Capítol II relatiu als Processos sobre la Capacitat de les Persones de la Llei d’Enjudiciament Civil (art. 756 i ss LEC). Poden instar la declaració d’incapacitat: el presumpte incapaç, el cònjuge o parella de fet, els descendents, ascendents o els germans del presumpte incapaç (art. 757.1 LEC). La demanda caldrà que sigui presentada davant el Jutjat de Primera Instància del partit judicial on resideix el presumpte incapaç (art. 756 LEC), amb intervenció preceptiva d’advocat i procurador (art. 750.1 LEC).
 • Com us financeu?
  El finançament principal de la Fundació STS prové de la “Subvenció per als Programes Tutelars” atorgada per la Generalitat de Catalunya, segons el nombre de persones que atenem durant el període establert. A més, rebem donacions de particulars i empreses que voluntàriament col·laboren en el manteniment i millora de la Fundació mitjançant aportacions periòdiques o puntuals.
 • Heretareu les meves propietats?
  Les funcions del representant legal acaben quan la persona no hi és o s’anul·la la mesura. Mentre, vetllarem per mantenir tot el patrimoni. Els hereus legals seran els que la persona indiqués abans de perdre la capacitat de decidir en testament legal, els parents o a manca de parents succeeix la Generalitat de Catalunya
 • Què implica estar incapacitat?
  Una persona declarada “incapacitada” té reduïda la capacitat d’obrar i no pot realitzar certs actes jurídics ni administrar el seu patrimoni. Concretament la indicació de quines actuacions de la vida jurídica no pot fer l’incapaç per si sol, s’efectuarà mitjançant la corresponent sentència judicial d’incapacitació, ja que el grau d’incapacitat variarà en funció de la gravetat de la dependència, discapacitat o malaltia que pateixi.
 • Qui pot sol·licitar la declaració d’incapacitat d’una persona?
  Estan legitimats per proposar la declaració d’incapacitació el presumpte incapaç, el cònjuge o qui es trobi en una situació de fet assimilable, els descendents, els ascendents o germans del presumpte incapaç (art. 757.1 LEC). En cas que les esmentades persones no procedissin a tramitar la incapacitació o bé no existissin serà el Ministeri Fiscal qui haurà de promoure la declaració d’incapacitat (art. 757.2 LEC). No obstant això, cal posar de manifest que qualsevol persona està facultada per posar en coneixement del Ministeri Fiscal els fets que puguin ser determinants de la incapacitació (art. 757.3 LEC). Així mateix, les autoritats i funcionaris públics que, per raó dels seus càrrecs, coneguessin l’existència de possible causa d’incapacitació en una persona, també hauran de posar-ho en coneixement del Ministeri Fiscal. Aquí pren molta importancia el paper dels professionals dels Serveis Socials.
 • En quin moment té sentit promoure aquesta mesura de protecció legal?
  A continuació s’enuncien alguns factors que poden fer que una persona legitimada prengui la decisió d’iniciar un procediment d’incapacitació: a) Existència d’un problema greu que impossibiliti la persona per governar-se a si mateixa. b) Gestió inadequada del patrimoni. c) Necessitat de protecció, per situacions detectades de maltractament, negligència i/o abús per part de la família i/o persones de referència o altres persones (abús econòmic, sexual…). d) Persona en situació de fragilitat, molt vulnerable, que requereix suport per a les activitats de la vida diària bàsiques i instrumentals i no compta amb aquest suport al seu entorn. e) Risc de malbaratar els recursos econòmics i patrimonials per causa de malaltia o discapacitat. f) Persones amb impossibilitat d’autogovern constatada anteriorment que tinguin els pares grans i/o sense altre suport social o familiar. g) Persona gran amb deteriorament o dèficit cognitiu que requereixi suport. h) Malalt/a crònic/a institucionalitzat/da sense possibilitats d’inserció comunitària. i) Persones que necessiten la representació d’una tercera per exercir i defensar els seus drets. j) Discrepàncies entre familiars de referència, que els afecti la presa de decisions importants relatives a la persona objecte de protecció, quan aquesta no sigui capaç de prendre decisions per si mateixa.